Pedagogisch project

Een school wil goed onderwijs verstrekken aan de jongeren die haar toevertrouwd worden. Hierbij staan de persoonsvorming en het levensproject van de jongeren centraal: leren leren, leren kiezen en leren leven, gekoppeld aan het meegeven van handvaten om een waardevol en zinvol persoonlijk, professioneel en maatschappelijk leven uit te bouwen.

Elke school steunt hiervoor op pijlers waarrond de hele werking vastgelegd wordt. We noemen dit het pedagogisch project van de school. De manier waarop een school het pedagogisch project jaar na jaar probeert vorm te geven, evolueert voortdurend. De pijlers staan echter vast. Hier doen we het allemaal voor, hier draait het om.

Ons pedagogisch project steunt op vijf pijlers:

We willen deze pijlers actief, actueel en attent waarmaken. De ‘a’ heeft voor ons een symbolische waarde. Het is een verwijzing naar de roots van onze school: de zusters Annuntiaten. Zij startten hun schoolproject in 1830. Een kleine 200 jaar later zijn de zusters er niet meer, maar doorheen onze school herinneren we graag aan onze oorsprong: schilderijen van de Annunciatie, het annuntiatenklokje, de annuntiatenkapel ...

Een katholieke school

Onze school werkt vanuit de rijke katholieke traditie. We steunen op de evangelische waarden: liefde en vreugde, eerlijkheid en gerechtigheid, eenvoud en zachtmoedigheid, openheid en vertrouwen, vrede en verdraagzaamheid, geduld en dankbaarheid, hartelijkheid en dienstbaarheid, vergevingsgezindheid en hoop. We kiezen hierbij voor de dialoogschool met klare ‘eigenheid’ en brede ‘openheid’. We willen op deze manier bijdragen tot de zoektocht van onze jongeren naar zingeving.

Een ruime vorming

Elke studierichting, elk specialisatiejaar heeft zijn specifieke vakken: sociale wetenschappen, bedrijfseconomie, mode, chemie, organisatiehulp, retail ... Er wordt ook telkens een pakket algemene vakken aangeboden: godsdienst, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, maatschappelijke vorming, lichamelijke opvoeding ... Daarnaast investeren we extra in taal, cultuur, internationalisering, wetenschappen, ICT, duurzaamheid en sport. Zo kunnen onze jongeren uitgroeien tot ruim gevormde mensen.

Kwaliteitsvol onderwijs

We bieden degelijke vakkennis aan en leggen hierbij de klemtoon op concrete toepassingen. De jongeren nemen actief deel aan het leerproces. Het ontwikkelen van taalvaardigheid en van het logisch, kritisch en creatief denken wordt hieraan gekoppeld. Vanuit het zorgcontinuüm en het handelingsgericht werken kiezen we voor elke jongere het meest geschikte leertraject. We begeleiden en coachen hen, van sterk gestuurd naar vraaggestuurd. We werken naar het ‘naaste doel’ en stellen dus hoge eisen. We wijzen op het belang van dagelijkse inzet, zichzelf leren inschatten en bijsturen.

Nieuwe tendensen

De school speelt in op innovatie en actuele tendensen in het onderwijsveld en in de maatschappij: nieuwe lessentabellen, up-to-date leerplannen, nieuwe en aangepaste werkvormen, contacten met hogescholen en met de arbeidsmarkt, aandacht voor geïntegreerd werken en voor competenties, extra-muros en lesvervangende activiteiten, diversiteit ... Professionalisering van onze personeelsleden staat hierbij centraal. Investeren in een aangepast gebouwencomplex en in aangepaste leermiddelen vult dit aan.

Verbondenheid

We willen alle participanten betrekken bij het scheppen van een hartelijk en attent klimaat, met onderlinge waardering die bijdraagt tot een goede leer- en leefsfeer. We kiezen voor participatie, dialoog, streven naar eensgezindheid. Om tot een goede samenwerking te komen werken we met afspraken en met aangepaste structuren waarin communicatie- en overlegmomenten voorzien zijn. We gaan voor samen denken, overleggen en handelen, en dit steeds vanuit respect voor elkaars mening en vanuit een herstelgerichte visie.