Zorgbeleid

Onder zorg verstaan we alle initiatieven die we als school nemen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor al onze leerlingen, rekening houdend met hun mogelijkheden, talenten en specifieke onderwijsbehoeften. 

Zorg kan zich richten naar alle leerlingen, naar een specifieke doelgroep of naar een individuele leerling. Ze heeft betrekking op de domeinen 

Bij haar onderwijs- en opvoedingstaak gaat onze school voor een zorgbrede aanpak. Zorg staat bij ons dus niet los van het onderwijs- en opvoedingsgebeuren, maar maakt er integraal deel van uit. Het is een taak die niet alleen bij enkele specialisten ligt: zorg is de verantwoordelijkheid van het volledige schoolteam. Hierbij legt ze de klemtoon op het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren.

Zowel op school- als op klasniveau gaan de leerlingen en leraren in dialoog. Werken aan verbondenheid staat hierbij centraal. Op regelmatige basis worden leerlingencontacten gehouden.

De school organiseert eveneens een beleid waarbij het contact met ouders vlot verloopt. Een goede relatie met ouders, betrokkenheid en participatie van ouders vergemakkelijkt het bespreekbaar maken van eventuele zorgen. Ook worden op regelmatige basis oudercontacten georganiseerd. 

De zorg wordt gecoördineerd door onze psycholoog Frieke Vancaeyzeele.

Om onze zorg uit te bouwen werken we binnen het kader van het zorgcontinuüm en gebruiken we de methodiek van het handelingsgericht werken.