DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM  •  3 | 4

Maatschappij en welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving en de mens. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Profiel

 • Ben je sterk geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij?
 • Werk je graag vanuit een kritische en onderzoekende houding?
 • Ben je geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van een ander?
 • Wil je nadenken over essentiële levensvragen?
 • Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen?
 • Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de mens en de samenleving? 

Dan is Maatschappij en welzijnswetenschappen iets voor jou!

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Welzijnswetenschappen en studies hoger onderwijs in een professionele en academische bachelor gelinkt aan gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg en sociale wetenschappen.   

Lessentabel

  3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Artistieke vorming 1 1
Filosofie 2 2
Sociologie en psychologie 5 5
Sociale en communicatieve vaardigheden 1  
Labo natuurwetenschappen   1
Totaal 32 32

Inhoud

Een team van enthousiaste leraren brengt je theoretische kennis bij vanuit hun eigen opleiding en beroepservaring. 

 • Filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies, kennismaking met de eigenheid van filosofie en filosofisch denken
 • Sociologie en psychologie: sociologische begrippen en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling en persoonlijkheid

 

 

 

 


 

Vergelijking

Er is één leerplan Filosofie voor de richtingen Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen.

Humane wetenschappen (D)(*) Maatschappij- en welzijnswetenschappen (D) Maatschappij en welzijn (DA) Zorg en welzijn (A)
  Algemene vorming: minimumdoelen D-finaliteit  Algemene vorming: minimumdoelen D/A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit
  Leerplan Sociologie en psychologie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek en toegepast binnen de context van maatschappij en welzijn
 • Ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid en communicatie; opbouw psychologisch begrippenkader
 • Kenmerken van de hedendaagse samenleving: opbouw sociologisch begrippenkader
Leerplan Maatschappij en welzijn:
 • Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen: ontwikkeling en opvoeding: opbouw ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • Gezondheidsbevordering: gezondheid, gezondheidsgedrag, het menselijk functioneren: opbouw theoretisch begrippenkader; indirecte zorg (gezinscontext)
 • Basiscompetenties in zorg verlenen en begeleiden m.i.v. communicatie
 • Oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
Leerplan Zorg en welzijn
 • Aspecten van ontwikkeling en pedagogisch handelen
 • Gezondheid
 • Maaltijdzorg
 • Interieurzorg
 • Linnenzorg
 • Basisprincipes m.i.v . communicatie
 • Oriënteren op activiteiten in logistiek en zorg
Leerplan Filosofie Leerplan Filosofie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek    
Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands en Wiskunde: enkele leerplandoelen van het basisleerplan worden verdiept Leerplan basis voor Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen en Wiskunde
Nederlands: enkele leerplandoelen van het basisleerplan worden verdiept
   
    Anatomie en fysiologie van de mens Aspecten van anatomie en fysiologie

(*) Niet op onze school.

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
 • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
 • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.